fbpx

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ekdorp.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling op Ekdorp gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2. Definities

2.1. Ekdorp: De exploitant van de website Ekdorp.nl.

2.2. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst op Ekdorp.

2.3. Overeenkomst: Elke afspraak of overeenkomst tussen Ekdorp en de klant, van welke de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen op Ekdorp zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging door Ekdorp via e-mail aan de klant is verzonden.

4. Prijzen en betaling

4.1. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4.2. Betaling dient te geschieden via de aangeboden betalingsmethoden op Ekdorp.

4.3. Indien betaling niet tijdig is ontvangen, behoudt Ekdorp zich het recht voor de bestelling te annuleren.

5. Tickets

5.1. Ekdorp.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van tickets.

5.2. Tickets worden geleverd via e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

5.3. De levering van tickets geschiedt direct na ontvangst van betaling.

5.4. Tickets zijn na aankoop niet retourneerbaar en kunnen niet worden geruild of geannuleerd. Dit geldt ook voor tickets voor evenementen die zijn verplaatst of geannuleerd door externe omstandigheden.

5.5. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste e-mailadres voor de levering van tickets. Ekdorp.nl is niet aansprakelijk voor gemiste evenementen door foutieve informatie verstrekt door de klant.

6. Garantie en conformiteit

6.1. Ekdorp staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

6.2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering schriftelijk aan Ekdorp te worden gemeld.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De aansprakelijkheid van Ekdorp jegens de klant is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs.

7.2. Ekdorp is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. Overmacht

8.1. In geval van overmacht is Ekdorp niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de verplichtingen van Ekdorp jegens de klant geheel of gedeeltelijk verhindert.

9. Klachtenregeling

9.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ekdorp.

9.2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ekdorp partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen tussen Ekdorp en de klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

11. Wijziging van de voorwaarden

11.1. Ekdorp is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

11.2. Wijzigingen zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die na de datum van wijziging worden geplaatst.

Voor vragen over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met de klantenservice van Ekdorp.nl via info@ekdorp.nl